Eesti Tsöliaakia Seltsi põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu asutamiskoosolekul 14. veebruaril 1998. a Tartus. Muudatused on kinnitatud Eesti Tsöliaakia Seltsi üldkoosolekutel – Tartus 9. okt 1999. a ja 26. veebr 2000. a, Tallinnas 4. nov 2006. a ja 24. märtsil 2012. a.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Eesti Tsöliaakia Selts (edaspidi ETS) on vabatahtlik omaalgatuslik heategevuslik organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides eesmärgiga lahendada tsöliaakiaga seonduvaid probleeme ning aidata täiustada tsöliaakiahaigete ravitingimusi ja elukvaliteeti
1.2. ETS ühendab vabatahtlikkuse alusel füüsilisi ja juriidilisi isikuid eesmärgiga kaitsta tsölaakiahaigete ja neid hooldavate isikute huve.
1.3. Oma tegevuses juhindub ETS Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast
1.4. ETS ametlik nimetus on: Eesti Tsöliaakia Selts
1.5. ETS on iseseisev juriidiline isik, omab oma pangaarvet, sümboolikat, nime ja pitserit. ETS-i aadress: Eesti Vabariik, Salu 11, 79514 Rapla
1.6. ETS kui ühiskondlik organisatsioon, teeb koostööd analoogiliste ühiskondlike organisatsioonidega Eesti Vabariigis ning teistes riikides
1.7. ETS võib olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige

2. TEGEVUSSUUNAD
2. Oma eesmärgi saavutamiseks arendab ETS tegevust, mis on suunatud:
2.1. Tsöliaakiahaigete ja nende perede toetuseks
2.2. Tsöliaakia ravivõimaluste parandamiseks
2.3. Tsöliaakiahaigete sotsiaalhoolduse parandamiseks
2.4. Kontaktide loomiseks, koostöö tegemiseks tsöliaakia probleemidega seotud isikute ja organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal
2.5. Gluteenivabade toodete kohta informatsiooni levitamiseks ja nende toodete maksimaalse kättesaadavuse abistamiseks
2.6. Teadmiste levitamiseks tsöliaakiast ja selle ravist ning sellega seonduvatest probleemidest. Teavitades läbi erinevate meediakanalite ning välja andes vastavat kirjandust
2.7. ETS arendab oma liikmete kaudu tegevust kogu Eesti Vabariigis

3. LIIKMESKOND
3.1. ETS-i liikmeskonda kuuluvad seltsi liikmed ja auliikmed
3.2. ETS-i liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad osaleda seltsi töös. Liikmeks võib olla iga inimene sõltumata kodakondsusest, elukohast ja east
3.3. ETS-i liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel ning liikmeks võtmine otsustatakse seltsi üldkoosolekul või juhatuse koosolekul
3.4. ETS-i üldkoosolekul või juhatusel on õigus välja arvata liikmete nimekirjast need, kes ei ole kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu
3.5. ETS-st saab välja astuda kirjaliku avalduse alusel
3.6. ETS-i auliikmeks võib nimetada isikuid, kellel on suuri teeneid seltsi tegevuse arendamises või toetamises. Auliikmetel on õigus osaleda kõigil seltsi üritustel

4. LIIKMETE ÕIGUSED
4.1. Valida ja olla valitud ETS-i juhatusse, esitada avaldusi ja teha ettepanekuid juhatusele ning  liikmetele ja saada neilt selgitusi oma pöördumiste kohta
4.2. Saada soodustusi ja abi, mida selts osutab tsöliaakiahaigetele, ning nende peredele seoses tsöliaakiaga. Toetuse osutamise võimalused ja viisid otsustab üldkoosolek
4.3. Võtta osa kõikidest seltsi üritustest
4.4. Saada informatsiooni seltsi ürituste kohta
4.5. Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus kirjaliku kutse alusel. Otsuseid võetakse vastu hääletamise tulemuse põhjal. Otsus jõustub, kui selle poolt hääletab 51% kohalolijatest

5. LIIKMETE KOHUSTUSED
5.1. Tunnistada ja täita kõiki ETS-i põhikirja punkte
5.2. Õigeaegselt täita seltsi kuulumise, samuti endale vabatahtlikult võetud kohustusi
5.3. Tunnistada ja täita ETS-i poolt ülesseatud ülesandeid, eesmärke ning juhatuse otsuseid
5.4. Hoida ja mitte kahjustada oma tegevusega ETS-i mainet
5.5. Tasuda liikmemaksu, mille suuruse otsustab ETS-i üldkoosolek
5.6. Lahkuv liige peab täitma enne lahkumist kõik antud aastal endale võetud lepingulised ja materiaalsed kohustused

6. EESTI TSÖLIAAKIA SELTSI STRUKTUUR
6.1. ETS on ühtne organisatsioon
6.2. ETS-i eesotsas seisab 2-5 liikmeline juhatus, kes valitakse üldkoosolekul kaheks aastaks
6.3. ETS-i üldkoosolekud toimuvad 2-4 korda aastas. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse ettepanekul
6.4. ETS-i üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/5 liikmetest
6.5. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes. Juhatus võib korraldada mittetulundusühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju

7. EESTI TSÖLIAAKIA SELTSI JUHATUS JA SELLE ÜLESANDED
7.1. Juhatus on ETS-i otsuste elluviija
7.2. Üldkoosolek määrab ametisse juhatuse ning annab talle tegutsemiseks volitused kaheks aastaks
7.3. Juhatuse tegevusvaldkonda kuuluvad:
7.3.1. Seltsi koosolekute ettevalmistamine ning kokku kutsumine
7.3.2. Arvepidamine liikmete ja liikmemaksude üle
7.3.3. Võtta vastu ja arvata välja seltsi liikmeid kirjaliku avalduse alusel
7.3.4. Arvata välja seltsist liikmed, kes ei ole tasunud liikmemaksu kahe aasta jooksul
7.3.5. Tegelemine kõigi majandusalaste küsimustega, vara hankimise, kasutamise ja hooldusega
7.3.6. ETS-i esindamine kõigis teistes organisatsioonides
7.3.7. Oma tegevuses juhinduma Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast

8. EESTI TSÖLIAAKIA SELTSI RAHALISED VAHENDID
8.1. ETS-i rahalised vahendid moodustatakse liikmemaksudest, vabatahtlikest annetustest, laekumistest ettevõtetelt, riigilt, majandusorganisatsioonidelt ja muust tegevusest
8.2. ETS võib omandada, asutada ja võõrandada oma tegevuseks vajaminevat vara põhikirjas ettenähtud korras
8.3. ETS võib omada hooneid, rajatisi ja muid materiaalseid väärtusi
8.4. ETS-i majandustegevusalased suhted riigi, kohalike omavalitsuste, teiste ühingute, ettevõtete ja üksikisikutega põhinevad lepingulisel alusel
8.5. ETS-l on õigus saada riigi käest tasuta või tasu eest ruume, hooneid, seadmeid, maad
8.6. ETS hoiab oma raha pangas/pankades, saades hoiuseprotsenti ja võib anda laenu
8.7. Finantsmajanduslikus tegevuses ei ole ETS riigiorganitele omandikohustuslik ega allu nende kontrollile, v.a seadustega ettenähtud juhud
8.8. ETS-i finantsmajandusliku tegevuse aruanded esitab liikmetele juhatus
8.9. ETS ei jaga oma vara ega tulu ning ei anna materiaalselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele

9. EESTI TSÖLIAAKIA SELTSI LIKVIDEERIMINE
9.1. ETS likvideeritakse üldkoosoleku otsusega liikmete 51%-lise häälteenamusega
9.2. ETS likvideerimise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, määrab kindlaks komisjoni asukoha, tema volitused, likvideerimise korra ja pretensioonide esitamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem, kui kaks kuud
9.3. ETS-i likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon liikmetele likvideerimisaruande ja bilansi
9.4. Peale likvideerimist kantakse järelejäänud vara üle samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele