Põhikiri

Eesti Tsöliaakia Seltsi põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu asutamiskoosolekul 14. veebruaril 1998. aastal Tartus. Muudatused on kinnitatud Eesti Tsöliaakia Seltsi üldkoosolekutel: Tartus 9. oktoobril 1999 ja 26. veebruaril 2000, Tallinnas 4. novembril 2006, 24. märtsil 2012, 18. juunil 2020, 2. aprillil 2022 ja 11. novembril 2023.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Eesti Tsöliaakia Selts (edaspidi ETS) on vabatahtlik omaalgatuslik heategevuslik patsiendiorganisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides eesmärgiga lahendada tsöliaakiaga seonduvaid probleeme ning aidata täiustada tsöliaakiahaigete ravitingimusi ja elukvaliteeti.
1.2. ETS juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
1.3. ETS ühendab vabatahtlikkuse alusel füüsilisi ja juriidilisi isikuid.
1.4. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Tsöliaakia Selts ning selle asukoht on Toompuiestee 10, Tallinn, Eesti Vabariik.
1.5. ETS kui ühiskondlik organisatsioon teeb koostööd teiste patsiendiorganisatsioonidega, oma katusorganisatsioonidega, riigiasutustega ning teiste organisatsioonidega nii Eesti Vabariigis ning teistes riikides.
1.6. ETS võib olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige.
1.7. ETSi majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

2. TEGEVUSSUUNAD
2.1. Oma eesmärgi saavutamiseks arendab ETS tegevust, mis on suunatud:
2.1.1 Tsöliaakiahaigete ja nende perede toetuseks.
2.1.2 Gluteenivabade toodete kohta info levitamiseks ning kättesaadavuse parendamiseks.
2.1.3 Koostöö tegemiseks tsöliaakia temaatikaga seotud organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.
2.1.4 Teadmiste levitamiseks tsöliaakiast ja selle ravist.
2.2. ETS arendab oma liikmete kaudu tegevust kogu Eesti Vabariigis.

3. LIIKMESKOND
3.1. ETSi liikmeskonda kuuluvad seltsi liikmed ja auliikmed.
3.2. ETSi liikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud (sh toetajaliikmed), kes soovivad osaleda või toetada seltsi tööd. Liikmeks võib olla iga inimene sõltumata kodakondsusest, elukohast ja east.
3.3. ETSi liikmeks võetakse kirjaliku avalduse alusel ning liikmeks võtmine otsustatakse seltsi üldkoosolekul või juhatuse koosolekul.
3.4. ETSi üldkoosolekul või juhatusel on õigus välja arvata liikmete nimekirjast need, kes ei ole kahe aasta jooksul tasunud seltsi liikmemaksu.
3.5. ETSst saab välja astuda kirjaliku avalduse alusel ning väljaastumise kinnitab juhatus.
3.6. ETSi auliikmeks võib nimetada isikuid, kellel on suuri teeneid seltsi tegevuse arendamises või toetamises. Auliikmetel on õigus osaleda kõigil seltsi üritustel.
3.7. Toetajaliige on organisatsioon, mis soovib avaldada toetust tsöliaakiaalase tegevuse edendamiseks. Toetajaliikmed võivad olla MTÜ-d, Sihtasutused, avalik-õiguslikud organisatsioonid või äriühingud. Toetajaliikmetel ei ole ETSi põhikirjalist õigust olla hääleõiguslik liige.

4. LIIKMETE ÕIGUSED
4.1. Osaleda hääleõigusega üldkoosolekul.
4.2. Valida ja olla valitud ETSi juhatusse.
4.3. Esitada avaldusi ja teha ettepanekuid juhatusele ning liikmetele ja saada neilt selgitusi oma pöördumiste kohta.
4.4. Saada seltsi poolt pakutavaid soodustusi ja abi ning samuti kõiki muid teenuseid, mida selts pakub avalikult kõikidele oma sihtgrupi esindajatele. Toetuse ja teenuse osutamise võimalused ja viisid otsustavad seltsi üldkoosolek või seltsi juhatus.
4.5. Võtta osa kõikidest seltsi liikmetele mõeldud üritustest.
4.6. Saada informatsiooni seltsi ürituste kohta.

5. LIIKMETE KOHUSTUSED
5.1. Tunnistada ja täita kõiki ETSi põhikirja punkte.
5.2. Õigeaegselt täita seltsi kuulumise, samuti endale vabatahtlikult võetud kohustusi.
5.3. Tunnistada ja täita ETSi poolt ülesseatud ülesandeid, eesmärke ning juhatuse otsuseid.
5.4. Hoida ja mitte kahjustada oma tegevusega ETSi mainet.
5.5. Tasuda liikmemaksu, mille suuruse otsustab ETSi üldkoosolek.
5.6. Lahkuv liige peab täitma enne lahkumist kõik antud aastal endale võetud lepingulised ja materiaalsed kohustused.

6. ÜLDKOOSOLEKUD
6.1. ETSi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi hääletusõigust omaval liikmel on üks hääl.
6.2. Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus kirjaliku kutse alusel.
6.3. Üldkoosolekud toimuvad vähemalt ühe korra aastas.
6.4. Otsuseid võetakse vastu hääletamise tulemuse põhjal. Otsus jõustub, kui selle poolt hääletab 51% kohalolijatest.
6.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
6.6. Hääletusõigust omavad liikmed alates 18.eluaastast.
6.7. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.7.1  Põhikirja muutmine (põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest)
6.7.2 Juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine
6.7.3 Juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses mittetulundusühingu esindaja määramine
6.7.4 Majandusaasta aruande kinnitamine.
6.7.5 Revisjonikomisjoni liikmete määramine ja tagasikutsumine.
6.7.6 Mittetulundusühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.
6.7.7 Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

7. JUHATUS
7.1. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja esindab juhatus, kuhu kuulub kolm kuni viis liiget.
7.2. Juhatus on ETSi otsuste elluviija.
7.3. Juhatuse liikmed valitakse igaüks eraldi hääletusel esitatud kandidaatide hulgast üldkoosolekul.
7.4. Vajadusel valitakse juhatuse esimees juhatuse liikmete poolt.
7.5. Juhatus valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks
7.6. Juhatuse tegevusvaldkonda kuuluvad:
7.6.1 ETSi juhtimine üldkoosolekute vahelisel perioodil.
7.6.2 Seltsi üldkoosolekute ettevalmistamine ning kokku kutsumine.
7.6.3 Arvepidamine liikmete ja liikmemaksude üle.
7.6.4 Seltsi liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine kirjalike avalduste alusel.
7.6.5 Liikmete väljaarvamine seltsi liikmeskonnast, kes ei ole tasunud kahe aasta jooksul liikmemaksu.
7.6.6 Seltsi arengukava, projektide ja eelarve koostamine ning elluviimine.
7.6.7 Majandusaasta raamatupidamise korraldamine ja aruande koostamine.
7.6.8 Seltsi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
7.6.9 ETSi esindamine kõigis teistes organisatsioonides.
7.6.10 Juhindumine oma tegevuses Eesti vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
7.7. Juhatus annab hiljemalt 2 (kaks) nädalat enne üldkoosolekut igale ühingu liikmele tutvumiseks ETSi eelmise majandusaasta aruande ja bilansi.
7.8. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikides õigustoimingutes. Juhatus võib korraldada mittetulundusühingu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju.

8. SELTSI VARAD
8.1. ETSi rahalised vahendid moodustatakse liikmemaksudest; vabatahtlikest annetustest; laekumistest ettevõtetelt, riigilt, majandusorganisatsioonidelt ja muust tegevusest.
8.2. ETS võib omandada, asutada ja võõrandada oma tegevuseks vajaminevat vara põhikirjas ettenähtud korras.
8.3. ETS võib omada hooneid, rajatisi ja muid materiaalseid väärtusi.
8.4. ETSi majandustegevusalased suhted riigi, kohalike omavalitsuste, teiste ühingute, ettevõtete ja üksikisikutega põhinevad lepingulisel alusel.
8.5. ETSl on õigus saada riigi käest tasuta või tasu eest ruume, hooneid, seadmeid, maad.
8.6. ETS hoiab oma raha pangas/pankades, saades hoiuseprotsenti.
8.7. Finantsmajanduslikus tegevuses ei ole ETS riigiorganitele omandikohustuslik ega allu nende kontrollile, va seadustega ettenähtud juhud.
8.8. ETSi finantsmajandusliku tegevuse aruanded esitab liikmetele juhatus.
8.9. ETS ei jaga oma vara ega tulu ning ei anna materiaalselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele.

9. JÄRELEVALVE
9.1. ETSi tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek. Selle ülesande täitmiseks valib üldkoosolek revisjonikomisjoni, määrab revisjoni või audiitorkontrolli.

10. SELTSI LIKVIDEERIMINE
10.1. ETS likvideeritakse üldkoosoleku otsusega liikmete 51%lise häälteenamusega.
10.2. ETS likvideerimise korral valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni, määrab kindlaks komisjoni asukoha, tema volitused, likvideerimise korra ja pretensioonide esitamise tähtaja, mis ei tohi olla lühem kui kaks kuud.
10.3. ETSi likvideerimise tähtaja lõpul esitab likvideerimiskomisjon liikmetele likvideerimisaruande ja bilansi.
10.4. ETSi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Viimati uuendatud: 26.01.2024