ETSi koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1 Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Eesti Tsöliaakia Selts (edaspidi ETS).

1.2. ETS korraldab nii lastele kui täiskasvanutele suunatud koolitusi tsöliaakia ja gluteenivaba toitumise alal.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja õppekava koostamise juhendmaterjalist ning ETSi koolituse raamistikust.

2.2 Õppekava koostamise aluseks on vastav kutsestandard ja/või sihtgrupi vajadused.

2.3 Õppekavad koostatakse õpiväljundipõhisena.

2.4 Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

2.4.1 õppekava nimetus ja kinnitamise aeg;

2.4.2 õppekavarühm ja koostamise alus;

2.4.3 õppekava eesmärk ja õpiväljundid;

2.4.4 sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

2.4.5 õppe kogumaht ja struktuur; sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

2.4.6 õppe sisu;

2.4.7 õppemeetodid ja õppekeskkonna kirjeldus;

2.4.8 iseseisva töö kirjeldus ja õppematerjalide loetelu, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;

2.4.9 lõpetamise tingimused (sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid) ja väljastatavad dokumendid;

2.4.10 Koolitaja vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.5 Koolituste õppekavad on kättesaadavad seltsi kodulehel.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

3.1 Koolitused toimuvad ETSi partnerite ruumides, mis tehakse teatavaks koolituse reklaamides või hinnapakkumises. Teooriaõpe toimub esitlus tehnikaga varustatud õppeklassides. Kokanduskoolituse ruumid on varustatud õpiväljundite omandamiseks vajalike töövahendite ja materjalidega.

3.2 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad kehtivatele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

4. Koolitaja kvaliteedi tagamine

4.1 ETSi koolitajad on läbinud ETSi sisekoolituse. Koolitajatelt eeldatakse täiskasvanud koolitaja kursuse läbimist.

4.2 Koolitajate kvaliteeti hinnatakse õppijate tagasiside põhjal.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

5.1 Tagasisidet kogutakse suuliselt koolituse käigus kui ka peale koolitust elektroonselt. Koolituste koordinaator saadab peale koolitust osalejate e-postile tagasiside küsimustiku. Asutusesisese koolituse puhul edastatakse tagasiside küsitlus koolituse tellijale e-posti teel. Tagasiside analüüsi põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada igale õppegrupile parim õppekvaliteet.