Eesti Tsöliaakia Seltsi (ETSi) õppekorralduse alused

Eesti Tsöliaakia Seltsi koolituste all mõeldakse eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevust eesmärgiga tõsta tsöliaakia ja gluteenivaba toitumise alast teadlikkust. ETS korraldab koolitusi erinevatele sihtgruppidele nii avalike kui ettevõtte siseste koolitustena üle Eesti.  ETSi koolitusi viiakse läbi koolitusvaldkonna poolt väljatöötatud õpi väljundipõhiste õppekavade ja õppekorralduse ning kvaliteedi tagamise aluste kohaselt.

1. Osalejate vastuvõtt koolitustele

  • Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval kohale, loetakse koolitusele vastuvõetud õppijaks.
  • ETSil on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni.
  • Koolitused võivad olla mõeldud avalikkusele või konkreetse ettevõtte töötajatele.
  • Avalikkusele mõeldud koolitusi organiseerivad ETSi koolituste koordinaatorid, kelle kontaktid on koolituste kutsetel ja reklaamides avaldatud. Koolitustele registreeritakse läbi registreerimisvormi, kuhu soovija sisestab vajalikud andmed.
  • Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel. Kui koolitusele registreerub rohkem soovijaid kui koolitusel kohti, siis koolituse koordinaator teavitab koolitusele mittepääsejaid järgmisest koolitusest.
  • Väheste registreerujate tõttu on ETSil õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasilükkamisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva enne koolituse algust. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
  • Koolituse koordinaator kinnitab koolitusele registreerimise e-posti teel vähemalt 7 päeva enne koolitust. ETSil on õigus õppijat mitte vastu võtta juhul, kui selgub, et õppijal on täitmata õppekavas nõutud eeltingimused (nt keeletase) ja ei ole võimalik vastu tulla õppija erisoovidele.
  • Hiljemalt 3 päeva enne koolituse algust saadetakse osalejale e-posti teel korralduslik info – kursuse ajakava koos toimumiskoha aadressiga, juurdepääsu ja parkimistingimused jm.

1.5 Ettevõttesiseste koolitustega koordineerimisega tegeleb koolituste koordinaator, kes registreerib õppijad ning vastab küsimustele. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel kokkuleppeliselt kas enne koolituse algust või peale koolituse toimumist. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

1.6 Registreerimisel kogutakse koolitusel osalejate  kohta  järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood  on vajalik tunnistuse/tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

1.7 Koolituste sisulist ja korralduslikku infot saab ka koolitus@tsoliaakia.ee e-postilt.

2. Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

2.1 Koolituselt väljaarvamine võib toimuda:

2.1.1 õppija oma soovil;

2.1.2 õppetöös mitteosalemise tõttu;

2.1.3 õppetasu tasumata jätmisel;

2.1.4 õppija rikub ETSi õppekorralduse aluseid

  • koolituse lõppemisel tunnistuse või tõendi üleandmisega õppijale.

2.2 Kui osalejal ilmneb koolituse toimumise ajal ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peab ta viivitamatult pöörduma koolituse koordinaatori poole, kes kokkuleppeliselt kas saadab õppematerjali või lubab osaleda järgmisel samalaadsel koolitusel puudutud tundide mahus.

3. Koolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja tagastamise tingimused ja kord

3.1. Avalikkusele mõeldud koolituste puhul saadab koolituse koordinaator koolitusele registreerunutele arve koolituse eest e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne koolituse algust. Arve tuleb tasuda seal näidatud tähtajaks, aga kindlasti enne koolituse algust. Arve mittetasumisel ei arvestata soovijat koolitusel osalejate hulka.

3.2. Kui tasuline koolitus jääb ära tingituna ETSst ja osalejale asendus koolitust ei pakuta, siis tagastab ETS osalustasu.

3.3. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse koordinaatorit. Koolitusest loobumise teatamisel kuni kolm tööpäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui kolm tööpäeva enne koolituse algust, tuleb arve tasuda 25% ulatuses või tagastatakse 75% makstud õppetasust. Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult ETSi koolituse koordinaatorile. Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

3.4. ETSi koolituse eest makstud õppetasu on maksjal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

4. Koolituse läbimise ja koolituses osalemise kohta väljastatavad dokumendid

4.1 ETSi koolituse läbimise ja koolitustel osalemise kohta väljastatavad dokumendid on järgmised:

4.1.1 tõend koolitusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid. Tõend väljastatakse osaleja soovi korral vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 50% kontakttundidest

4.1.2 tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ning on osalenud 100% kontakttundides.

4.2 Tunnistused ja tõendid väljastatakse eesti keeles, koolituse koordinaatori digitaalse allkirjaga ning registreeritakse vastavas registris.

4.3 Tunnistused või tõendid saadetakse e-posti teel õppija registreerimis ankeedis märgitud e-posti aadressile hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast koolituse lõppu.

4.4. Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise keeles maksab 20 €. Hävinenud või kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine 10 €. Hindadele lisandub käibemaks.