Avaldatud: 24 oktoober, 2017

Kaitseressursside Amet vastas Eesti Tsöliaakia Seltsi ametlikule päringule, kus uurisime, kas ja millistel tingimustel saab tsöliaakiahaige osaleda ajateenisuses.
Kokkuvõttes on vastus järgmine, et hetkel kehtivate regulatsioonide järgi kuulub tsöliaakia diagnoos (rahvusvaheliste haiguste klassifikatsiooni kood: K90.0) soole malabsorptsiooni ehk väärimendumise üldkategooria K90 alla ning kõik selle kategooria alla kuuluvad sündroomid ei vasta täna seisuga tervisenõuetele.

Ametlik vastus Kaitseressursside Ametist:

Selgitame, et ajateenistusse saab asuda kutsealune, kelle tervislik seisund vastab kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Terviseseisundi vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele hindab ameti arstlik komisjon. Arstlikku komisjoni ilmudes tuleb komisjonile esitada perearsti poolt täidetud tervisetõend ja olemasolul muud isiku terviseseisundit kinnitavad tõendid. Tervisehäire puhul tuleb ametile esitada originaaltõend või raviasutuse kinnitatud koopia, mis sisaldab eriala spetsialisti poolt kutsealusele läbiviidud uuringute tulemusel kinnitatud kliinilist diagnoosi ja määratud ravi.

Ameti arstlik komisjon hindab kutsealuse kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele vastavust tuginedes Vabariigi Valitsuse määrusele „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded”. Määruse lisa 1 „Kaitseväeteenistuskohustuslaste tervisenõuded“ selgitab RHK-10 tuginedes, millised on diagnooside lõikes arstliku komisjoni otsuste kriteeriumid.

Kasulikud lingid:

  1. Vabariigi Valitsuse määrus „Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded“ on kättesaadav kõigile tutvumiseks siit: www.riigiteataja.ee/akt/111032017002
  2. Antud määruse Lisa 1 „Kaitseveteenistuskohustuslase tervisenõuded“, kus on välja toodud kõikide diagnooside vastavus tervisenõuetele, leiate siit: www.riigiteataja.ee/aktilisa/1110/3201/7002/VV_45m_lisa1.pdf#

Arhiiv