Avaldatud: 11 detsember, 2023

Septembris kohtus seltsi juhatuse esimees Aive Antson PTA peaspetsialistide Kairi Sisaski, Külli Joakiti, Liis Tõllassoni, Marii-Heleen Arna ja nõuniku Tiiu Rannaga. Kohtumised ETSi ja PTA vahel on järjepidevalt toimunud juba palju aastaid. Koostöö kahe organisatsiooni vahel on oluline, et ühises infoväljas olles oleks tagatud järelevalve gluteenivabade toodete müügi ja tootmisega seotud ettevõtetes. 

Milliseid tooteid võib nimetada gluteenivabadeks?

Aive Antson tõi välja, et e-kaubanduses on müügil nt gluteenivabad pähklid ning küsis, et millistest seadustest saame lähtuda gluteenivabade toodete defineerimisel. Tiiu Rand vastas: et lähtuda tuleb järelevalve tegemisel toidualastest õigusnormidest. Gluteenivaba märgistuse kasutamise tingimused on reguleeritud määrusega 828/2014. Kui tarbijale soovitakse anda teavet gluteeni puudumise kohta toidus või gluteenisisalduse vähendamisest toidus (nt toidu müügipakendi märgistusel, toitlustusasutuse menüüs, toote kodulehel, reklaamis jm), siis seda tehakse üksnes väljenditega „gluteenivaba“ või „väga väikese gluteenisisaldusega“ arvestades määrusega 828/2014 kehtestatud tingimusi: gluteeni mitte üle 20 mg/kg, lisaks ei tohi teave olla eksitav.

Vt meie kodulehelt https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/toidu-tootmine/toidu-margistamine#gluteenivaba–accordion . 

Seega, kui kauplus esitleb mahlu, hapukurke jms gluteenivabana, siis on tegemist eksitava teabega, sest need tooted on naturaalselt gluteenivabad. Ka pähkleid ei tohi esitleda gluteenivaba tootena, sest need on looduslikult gluteenivabad ning käitlemisel ei teki ristsaastumise ohtu.

Kauplused gluteenivaba toote märgistajana

Aive Antson tõi välja, et e-kaubanduses on müügil palju tooteid, millel pole peal märget „gluteenivaba“, kuid kaubandusettevõtted neid nii esitlevad. 

Põllumajandus- ja Toiduameti esindajad tõid välja, et kui kauplus lisab hinnasildile teabe „Gluteenivaba“, kuid toote müügipakendi märgistusel sellist teavet ei ole, siis kauplus muudab toidule lisatavat toidualast teavet ning vastutab selle muutmise eest (toidualase teabe määrus 1169/2011 art 8 lg 4: Toidukäitlejad ei muuda oma kontrolli all olevates ettevõtetes toidule lisatavat teavet, kui selline muutmine eksitaks lõpptarbijat või vähendaks muul viisil tarbijakaitse taset ja lõpptarbija võimalusi teha teadlikke valikuid. Toidukäitlejad on vastutavad mis tahes muudatuste eest, mida nad toidule lisatavasse teabesse teevad.) 

Kauplusel peab olema ette näidata tõendus, et toit, mille toidualast teavet kauplus muudab, vastab määruse 828/2014 nõuetele. Kui kauplusel tõendust ei ole, siis tuleb teave eemaldada. Sh ei tohi kauplus „Gluteenivaba“ teabe lisamisega anda mõista, et toit on eriomadusega, kui selliste omadustega on tegelikult kõik samalaadsed toidud (nt gluteenivabad pähklid). 

Seega PTA ametnikud tõid PTA informeerib enda järelevalveametnikke, et võimaluse korral märgata ja hinnata riiulitele/hinnasiltidele kaupluse poolt lisatud täiendavat teavet.

Vihjete esitamine

Kõik, kes märkavad ebakorrektset infot seoses gluteenivabade toodete ja toitlustusega, võivad saata sellekohase vihje PTA-le: https://pta.agri.ee/ametist-uudised-ja-kontaktid/registrid-dokumendid-vihjed/vihjete-esitamine 

PTA omab järelevalve rolli

ETSi ja PTA esindajad rääkisid veel ka sellest, et kuidas PTA ja ETS saaksid koostööd teha ja üksteist paremini toetada. PTA ei ole nõustaja ega koolitaja, vaid teostab järelevalvet. PTA lubas informeerida ETSi, millised on nende järelevalvetulemused nii kaubanduse kui toitlustuse poole pealt. 

 

Arhiiv