Avaldatud: 13 jaanuar, 2021

Küsitlus viidi läbi kevadel 2020 nii ETSi liikmete kui mitteliikmetel seas ja seda levitati läbi elektrooniliste kanalite. Küsitluse sisu kasutati seltsi arenguhüppe ettevalmistusvoorus, et töötada välja arenguhüppe projekt ning saadud infot kasutatakse ka uue 2021-2023 arengukava koostamisel.

Küsitlusele vastanute seas olid 70% ETSi liikmed. Tsöliaakiahaigeid oli kokku 61% vastanutest, ülejäänutel olid tsöliaatikud kas pereliikmed või toituti gluteenivabalt mingil muul põhjusel.

Väärtustatakse kogemuse jagamist ning usaldatakse seltsi kvaliteetset infot

Kõige suuremaks seltsi kuulumise väärtusteks peeti küünarnukitunnet ja kogemuste jagamist teiste tsöliaakiahaigetega  (90%), samuti peeti oluliseks gluteenivabade toodetega kursis olemist (100%). 46% tunneb, et seltsi toetas nende hakkamasaamist tsöliaakiaga  ning 37% vastasid, et selts pigem toetab nende hakkamasaamist haigusega.

Kõige populaarsemateks infoallikateks on seltsi FB leht (92%), seltsi FB lehe juures olev Tsöliaakia Grupp (76%) ja seltsi kodulehekülg (66%). Kodulehte peeti informatiivseks ja toetavaks. Kõige rohkem külastatakse kodulehel infomaterjalide ja retseptide osa. Seltsi FB uudistevooga ollakse rahul, kuid rohkem soovitakse veel praktilise nõu saamist.

Seltsi kuvand on viimase viie aastaga muutunud professionaalsemaks ja nähtavamaks

53% leiavad, et seltsi juhatuse töö toetab seltsi arengut ja 22% arvavad,  et pigem toetab. Seltsi üldkoosolekuid peetakse piisava infoga liikmeid kaasavateks, huvitavateks ja asjakohasteks üritusteks ning kuvand on teinud olulise arengu. On märgatud, et selts on viimastel aastatel suuri arenguhüppeid teinud ning muutunud väga tõsiseltvõetava imagoga MTÜks.

Ettepanekuid saame kasutada 2021-2023 arengukava väljatöötamisel

Ettepanekuid ja mõtted seltsi töö ja juhtimise parendamiseks on palju ning nüüd uue arengukava künnisel võetakse need kõik vastavalt teemale kas seltsi juhatuses või töörühmades analüüsimisele ja parendamisele.

Olulisemate ettepanekutena toodi välja, et enim on vaja koolitusi erinevatele sihtgruppidele (sh lasteasutused, haiglad ja HoReCa sektor) ja vabatahtlike motivatsioonisüsteemi loomist. Ei tunta, et saadakse kaasa rääkida juhtimisotsustes ning samas viidati, et juhtimiseks on juhatus ja oodatakse lihtsalt paremat ülevaadet juhatuse tööst. Oma panusena soovitakse rohkem vastata erinevatele küsitlustele. Samuti toodi välja, et seltsi kodulehe vaade mobiilis vajab arendmist. 

Aitäh kõikidele vastajatele ning alati on teie ettepanekud oodatud info@tsoliaakia.ee

Arhiiv